+382 30 317 786 info@marina-bar.me

AD Marina Bar postala je dobitnik veoma važnih međunarodnih sertifikata kao što su ISO 9001:2015 i ISO  14001:2015 vezano za implementaciju Integrisanog sistema koji obuhvata Sistem menadžmenta kvalitetom i Sistem upravljanja zaštitom i aspektima životne sredine, kao i sertifikat Plave zastavice za marine. ISO standardi su međunarodni propisi kojima se utvrđuje nivo kvaliteta poslovanja jedne komanije koji takođe sadrže jasno definisane zahtjeve za način ispunjavanja potreba i očekivanja korisnika usluga i proizvoda uz poštovanje standarda zaštite životne sredine.

Ovakvo priznanje doprinosi visokom pozicioniranju AD Marina Bar u regionalnom i nacionalnom nivou pomorske privrede i obezbjeđuje potvrdu kvalitetnog asortimana usluga u svijetu nautičkog turizma. Navedeno je potvrda da je AD Marina Bar ispunila postavljene ciljeve kao i održala imidž u širim regionalnim okvirima mediteranskog tržišta marina. U tom smislu AD Marina Bar kontinuirano sprovodi sve zahtjeve i principe ISO standarda kroz implementaciju dokumenata Integrisanog sistema, što je potvrđeno ISO sertifikatima za kvalitet i zaštitu životne sredine od strane sertifikacionog tijela TUV Rheinland sa sjedištem u Njemačkoj.

Period uvođenja Integrisanog sistema obilježen je unapređenjem postojećih kapaciteta, pružanjem usluga visokog kvaliteta, poštovanjem standarda zaštite životne sredine, instalacijom i uvođenjem dodatne bezbjednosne opreme kao i svih relevantnih zahtjeva propisanih standardom.

Inicijativa i trogodišnji rad na implementaciji novih sistema upravljanja koji su u skladu sa međunarodnim standardima pokrenuti su od strane poslovnog parnera projekta SUST-MARINA, vodeće institucije Pomorskog fakulteta u Kotoru uz saradnju menadžmenta AD Marine Bar, Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore  kao i inostranih partnera, naučnih institucija i Univerziteta u Pireju. U budućem periodu AD Marina Bar će nastojati da održi nivo liderstva u sprovođenju međunarodnih standarda u kvalitetu upravljanja komapnijom i zaštitom životne sredine čime će se povećati ukupan nivo nautičke privrede kao i njegov značaj za razvoj turizma Crne Gore.