+382 30 317 786 info@marina-bar.me
Ovim putem vas obavještavamo kao podnosioce Ponuda na Oglasu za Obavljanje Servisa i zakup hangara 2022 godine,da je nakon prvog odloženog sastanka,komisija odredila novi termin za Javno otvaranje prispjelih ponuda dana 12.01.2022.godine u 12:00h časova u prostorijama AD MARINA BAR.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem,potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača ili ovlašćeno lice-direktor društva.
Komisija će naknadno utvrditi najboljeg ponuđača i obavijestiti Odbor Direktora AD MARINA BAR dana 14.01.2022 godine, koji će nakon toga donijeti konačnu Odluku o sklapanju ugovora sa najboljim ponuđačem.
Kontakt osoba:Tomislav Markolović-e-mail:tmarkolovic@marina-bar.me
tel:069 032 257