+382 30 317 786 info@marina-bar.me

What is Blue Flag programme?

AD Marina Bar has been awarded a Blue Flag in June 2017. The Blue Flag is an environmental award given to marinas making a special effort to implement sound management with respect to the local environment and nature, and providing users with information on environmental issues. To attain the Blue Flag, the marina has to comply with a number of criteria concerning environmental information and education, environmental management, safety and service facilities, and water quality.

The Blue Flag is awarded by the Foundation for Environmental Education (FEE), a non-governmental environmental organisation and is represented by national organisations in each of the participating countries around the world.

 • The Blue Flag is an environmental award for beaches and marinas
 • The Blue Flag is concerned with four main areas:
  1. Environmental education and information
  2. Environmental management
  3. Safety and service facilities
  4. Water quality
 • The Blue Flag is only awarded for one season at a time and the award is only valid as long as the criteria are fulfilled. When this is not the case, the persons responsible at the local level must remove the Blue Flag;
 • The national FEE organisation conducts control visits to the Blue Flag sites during the season.

You can help the programme by also taking action to protect the environment:

 • Follow instructions of the code of conduct at the marina
 • Use environmentally-friendly products for paints, detergents, chemicals etc.  Report any pollution or other violations of environmental regulations to the authorities
 • Save water, electricity and fuel
 • Encourage other sailors to take care of the environment

 

Program Plava zastavica

AD Marina Bar je dobila Plavu zastavicu u junu 2017.godine. Plava zastavica se dodjeljuje marinama za poseban napor u sproveđenju dobrog upravljanja u odnosu na lokalnu sredinu i prirodu, kao i pružanju korisnicima neophodnih informacija o pitanjima zaštite životne sredine. Da bi dobila Plavu zastavicu, marina mora da ispunjava niz kriterijuma koji se odnose na informacije o životnoj sredini i edukaciji, upravljanju zaštitom životne sredine, sigurnosnim i uslužnim sadržajima, kao i kvalitetu vode. Plavu zastavicu dodjeljuje Fondacija za ekološku edukaciju (FEE), nevladina ekološka organizacija koja zastupa nacionalne organizacije u svakoj od zemalja učesnica širom svijeta.

 • Plava zastavica je ekološko priznanje za plaže i marine.
 • Plava zastavica pokriva četiri glavne oblasti:
  1. Ekološko obrazovanje i informisanje;
  2. Upravljanje aspektima životne sredine;
  3. Sigurnost i servisne usluge;
  4. Kvalitet vode.

 • Plava zastava se dodjeljuje samo za jednu sezonu i važi samo dok su ispunjeni kriterijumi. Kada to nije slučaj, odgovorna lica na lokalnom nivou moraju ukloniti Plavu zastavicu.
 • Nacionalni koordinator obavlja kontrolu lokacija Plave zastavice tokom sezone.

 

Možete pomoći ovaj program preduzimajući aktivnosti na zaštiti životne sredine:

 • Slijedite uputstva iz kodeksa ponašanja u marini;
 • Koristite ekološke proizvode za boje, deterdžente, hemikalije i sl.;
 • Prijavite bilo kakvo zagađenje ili druga kršenja propisa za zaštitu životne sredine nadležnim vlastima;
 • Štedite vodu, struju i gorivo;
 • Podstičite druge korisnike usluga marine da brinu o životnoj sredini.

NVO „EKOM“ & FEE – BLUE FLAG