+382 30 317 786 info@marina-bar.me

AD MARINA BAR

Obala 13 jula b.b., 85000 Bar

Tel/Fax: +382 30 315 166 ; +382 30 317 786

www.marina-bar.me

e-mail: marinabar@marina-bar.me

 

AD „ MARINA BAR „ U skladu sa poslovnom politikom i u cilju poboljšanja svojih usluga, a na osnovu odluke Izvršnog Direktora donesene dana 20.12.2021. godine, objavljuje

JAVNI  POZIV  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Za pružanje usluga remonta i servisa plovnih objekata i zakupa hangara

u AD „ MARINA BAR „

1. PREDMET JAVNOG POZIVA:

  1.1. Prikupljanje ponuda za godišnje pružanje usluga remonta i servisa plovnih objekata;

1.2. Izdavanje u godišnji zakup Servisnog hangara- radionice u Marini, površine cca 420 m2.

2. POČETNA CIJENA :

2.1. Početna cijena za predmete javnog poziva iz stava 1.1. i 1.2. iznosi 65.000,00 € (Slovima: šezdesetpethiljada Eura) sa uračunatim PDV-om

3. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNI POZIV :

  3.1. Pravo učešća po ovom pozivu imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje remonta i servisiranje plovnih objekata.

4. USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

Na ovom Javnom pozivu mogu učestvovati samo ponudjači koji dostave :

4.1. Dokaz o upisu u registar kod organa nadležnog za registraciju Privrednih subjekata;

4.2. Ukupnu cijenu za godišnje pružanje usluga servisiranja plovnih objekata i zakupa Servisnog hangara sa PDV-om;

4.3. Saglasnost da će plaćanje biti regulisano „Ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji“;

4.4. Dokaz o ekonomsko-finansijskoj sposobnosti- dostava odgovarajućeg bankovnog Izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj podobnosti ponudjača od banke čiji je komintent ( za konkretan Žiro račun koji je naveden u podacima učesnika u koliko je to izvod ili potvrda);

4.5. Dokaz o kvalifikaciji radnika, sa ugovorom o radu i JPR obrascima;

   4.6. Licence od ovlašćenih servisera  koje posjeduju;

4.7. Izjave o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti, kao i kapacitetima kojima raspolaže ponudjač za izvršavanje konkretnih usluga;

  4.8. Ugovor o Osiguranju zaključen sa osiguravajućim društvom za štete nanesene tokom izvodjenja radova i pokriće štete prema trećim licima.

Dokazi o ispunjenju uslova za učešće u postupku Javnog poziva dostavljaju se u Originalu i ovjerenoj kopiji.

5. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJBOLJE PONUDE:

Ekonomski i Tehnički najpovoljnija ponuda sa sledećim podkriterijumima:

5.1. Najveća ponudjena cijena –  50 Bodova;

5.2. Tehnička opremljenost       – 20 Bodova;

5.3. Kvalifikovana radna snaga  – 10 Bodova;

  5.4. Licence ovlašćenih Servisa  – 10 Bodova

  5.5. Polisa Osiguranja za štete nanesene prilikom izvodjenja radova i prema trećim licima – 10 Bodova.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „ Ponuda za servisiranje i zakup hangara- Ne otvaraj „ na adresu:  AD MARINA BAR , Obala 13 jula b.b. 85000 Bar, svakog radnog dana  od 09:00 do 14:00 časova zaključno sa 28.12.2021. godine.

Ponude dostavljene poslije navedenog roka, kao i ponude koje nisu zatvorene ili su nepotpune, smatraće se nevažećim i neće se razmatrati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponudjača sa priloženim punomoćem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponudjača, održaće se 30.12.2021. godine u 12:00 časova u prostorijama AD MARINA BAR.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće donijeta 31.12.2021. godine.

Kontakt osoba : Tomislav Markolović – e-mail :  tmarkolovic@marina-bar.me

Preuzmite dokument